Telemedycyna

Telemedycyna jest to nowe pojęcie w medycynie. Określenie to zawiera w sobie wszelkie działania diagnostyczne i lecznicze podczas których, lekarz i pacjent, lub zespół lekarzy współpracują niezależnie od miejsca, w którym realnie się znajdują.

Ostatnie lata to bardzo intensywny rozwój technologii telemedycznych. Ich celem jest usprawnienie i ułatwienie opieki nad pacjentem, a tym samym polepszenie wyników leczenia.
W niedalekiej przyszłości będziemy świadkami wprowadzania technologii, które będą rewolucjonizowały nie tylko sposoby leczenia i diagnostyki, ale też cały model relacji pomiędzy lekarzem i pacjentem, pomiędzy pacjentem i systemem opieki zdrowotnej.
Artrykuł: www.alimarket.es z dnia 04.11.2013
70% przewlekle chorych pacjentów jest skłonna korzystać z telemedycyny.
70% pacjentów i 80% pracowników służby zdrowia chętnie skorzystałoby z usług telemedycyny, gdyby były szerzej dostępne, według raportu „Opieka nad pacjentem na odległość : badanie poglądów wśród pacjentów i profesjonalistów w Hiszpanii”, sporządzonego przez prestiżową wyższą szkołę IESE oraz firmę Telefonica. Badania przeprowadzono wśród 1800 osób, o opinię spytano przewlekle chorych (nadciśnienie, cukrzyca, choroby serca, przewlekła obturacyjna choroba płuc POChP) oraz pracowników medycznych z całej Hiszpanii (lekarze pierwszego kontaktu, specjaliści i pielęgniarze), z sektora prywatnego i publicznego.
Telemedycyna lub medycyna na odległość to system, który za pomocą technologii, pozwala pacjentom kontrolować swój stan z domu i w czasie rzeczywistym dzielić się wynikami z lekarzem. Obecnie, tylko nieliczna grupa lekarzy (między 3% a 11%) i pacjentów (7%) korzysta z tej formy świadczenia usług. Główne korzyści to poprawa jakości usług, wczesne wykrycie zmian w chorobach przewlekłych, wzrost odpowiedzialności za własne zdrowie wśród pacjentów, itp.
Chociaż pracownicy służby zdrowia znają termin telemedycyny, tylko mały procent wie dokładnie na czym polega i ją używa, w tym lekarze (31%) to grupa najmniej poinformowana. Znajomość medycyny na odległość była nawet mniejsza w sektorze prywatnym. Jeśli chodzi o jej korzyści, dziewięć osób na dziesięć deklarowało, że telemedycyna pomaga poprawić jakość usług poprzez zachętę wśród przewlekle chorych do większej dbałości o swoje zdrowie i wcześniej wykryć zmiany chorobowe. Dodatkowo zmniejsza liczbę wizyt pacjentów w szpitalu. Pacjenci twierdzili natomiast, że chodzi o technologię dzięki której oszczędzają czas i wizyty.
Telemedycyna budzi również obawy wśród obu grup. Brak dostępu do technologii przez pacjentów oraz brak znajomości technologii to główna przyczyna zmartwień wśród 80% pracowników sektora. Kolejną był mniejszy bezpośredni kontakt z pacjentem. Zwłaszcza brak kontaktu z lekarzem budzi niepokój wśród pacjentów, choć większość z nich czułaby się swobodnie korzystając z telekonferencji. Tylko średnio 16% ankietowanych pacjentów odmówiłoby tej formy medycyny.
Kolejnym ważnym wnioskiem z przeprowadzonych badań, z którym zgadzają się zarówno pacjenci jak i lekarze jest fakt, że mimo korzyści z telemedycyny, brakuje wystarczających informacji na ten temat. Istotnym kluczem do sukcesu byłaby pomoc lekarzy, jako wiarygodnego źródła informacji dla pacjentów, w propagowaniu wiedzy o systemie.
Na podstawie powyższych wniosków, badania oferują ważne wskazówki w celu skutecznego wprowadzenia telemedycyny w obecnych warunkach. Pierwszym krokiem jest umożliwienie dostępu do telemedycyny w sposób jasny, łatwy i przejrzysty. W tym celu pomogłoby opublikowanie sukcesów w tej dziedzinie osiągniętych w różnych regionach i sektorach. W kampanii informacyjnej ważną rolę odegrałoby Ministerstwo Zdrowia jako wiarygodne źródło wiedzy medycznej. Badania pokazują również ważne różnice, które należałoby zniwelować pomiędzy pacjentami a obszarami działania. Podczas informowania o telemedycynie należy położyć nacisk na to, aby termin telemedycyny lepiej poznali: lekarze pierwszego kontaktu, zwłaszcza w sektorze prywatnym, pacjenci z nadciśnieniem i cukrzycą, pacjenci z mniejszymi dochodami, oraz mieszkańcy regionu centralnej, północno-zachodniej i wschodniej Hiszpanii. Promocja telemedycyny powinna rozpocząć się od grup najbardziej skłonnych do korzystania z tego typu usług: chorzy na POChP, choroby serca, osoby z wysokimi dochodami oraz mieszkańcy regionów południowej, północno-wschodniej Hiszpanii oraz Madrytu. Jeśli chodzi o pracowników służby zdrowia, promocja powinna rozpocząć się wśród pracowników z sektora publicznego, którzy są bardziej otwarci na wprowadzenie tej formy leczenia niż sektor prywatny.
Do sporządzenia badań zankietowano on-line 758 pracowników służby zdrowia (lekarze pierwszego kontaktu, specjaliści, pielęgniarze) i 1006 pacjentów chorych przewlekle (nadciśnienie, cukrzyca, choroby serca, POChP) z całej Hiszpanii, w maju i czerwcu 2013. Ankietę przygotowali pracownicy firm Telefonica Digital, IESE-CRHIM, Populus. Poza tym, stworzono dwie grupy pacjentów bez wiedzy informatycznej, którzy mieli możliwość odpowiedzieć na pytania z ankiety w sposób dowolny.